Mali Hizmetler Müdürlüğü

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek.
 • Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek.
 • İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.
 • Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.
 • İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 • Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.
 • Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.
 • 4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
 • Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.
 • İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi.
 • Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması.
 • Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi.
 • Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak.
 • Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak.
 • Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek.
 • Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak.
 • Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.

Gelir ile İlgili Görevleri

 • Tahsil edilen paraların Belediye adına açılan banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
 • Belediye gelirlerinin tahakkuk edilmesini sağlamak.
 • Belediyemize ait arsa, arazi ve binaların ihale yöntemi ile tahsis edilen şahıslardan kira ecrimisil olarak tahakkuk ve tahsili. Taşınmaz malların satış ve gelirin tahsili.
 • Tahsilatı gerçekleşmemiş gelirlerin takibatının yapılması ve tahsil edilme işlemlerini sağlamak.
 • Tüm vergilerle ilgili verilen beyanların denetlenmesi ve kayıt dışı vergilerin kayıt altına alınması.
 • Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 • Belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarları ve geçici etkinliklere ait işgaliye harcını tahsil etmek ve tezgah kurma belgesi vermek, ihtiyaca binaen yeni pazarlar teşkil etmek.