Evlilik (Nikah) İşlemleri

TÜRK VATANDAŞLARINDA EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-ÇİFTLERİN EN SON MEDENİ HALİ İŞLENMİŞ T.C. KİMLİK NO’LU RESİMLİ NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİLERİ

Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği md.18)

2- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VEYA EVLENME EHLİYET BELGESİ(NÜFÜS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINACAK)

3-SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ, YÜZ VE ALIN AÇIK ŞEKİLDE 6’ŞAR ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

Fotokopi veya  Kopya Fotoğraf Geçersizdir. Verilecek fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. (Evlendirme Yönetmeliği md.20)

 

4- AİLE SAĞLIK HEKİMİ YADA SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDEN ALINAN EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU

(Bu form Evlendirme Memurluğumuzdan alınarak işlem başlayacaktır.)

Evlilik İçin Sağlık Raporu’nda hekimin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır.

 

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 • Çiftler birlikte müracaatta bulunmalıdır.

 

 • Evlenecek çiftlerden birinin Çağlayan Beldesi’nde ikamet etmesi zorunludur. İkametgahı Çağlayan Beldesi sınırları dışında olan kişilerin ikamet ettikleri  yerin Evlendirme Memurluğundan EVLENDİRME İZİN BELGESİalması zorunludur.
 • On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)

On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,

On altı yaşını dolduran kadın ve erkek; hakimin izni ile evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

 • Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.(Evlendirme Yönetmeliği md.17)
 • Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.(Evlendirme Yönetmeliği  md.15 –c fıkrası)
 • Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.22)
 • Kızlık Soyadını kullanmak isteyenler; sistemden çıkarılan Soyadı Kullanma Dilekçesini Evlendirme Memurunun önünde imzalamalıdır.
 • Mal ayrılığı talebinde bulunan çiftlerin noter onaylı MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ’ nin aslını müracaat esnasında getirmeleri gerekmektedir.
 • Yönetmelik uyarınca evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyasının geçerlilik süresi,

evlenme ehliyet belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.42)

 

 

BİLGİ İÇİN: 0446 235 24 41 (Beste BİÇİM)

 

 

 

YABANCI UYRUKLULARIN EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • Yabancı uyrukluların evlenme müracaatında yabancı uyruklu için yukarıdaki belgelere ek olarak(Nüfüs Kayıt örneği hariç) aşağıdaki belgeler getirilecektir.

 

1-EVLENME EHLİYET BELGESİ (DİĞER ADI; BEKARLIK BELGESİ) VE DOĞUM BELGESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE İŞLEME ALINACAKTIR.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve belirli bir formüle sahip, çok dilde (Türkçede olacak)düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır. (Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca belirlenen  Doğum Belgesi Formül A Evlenme Ehliyet Belgesi Formül B  şeklinde  evrak düzenlenmelidir)

 

La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet, yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenir. Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır. (Evraklar ülkelerindeki Nüfus Müd. gibi resmi makamlardan alınmalıdır. Ülkesindeki Noterden alınan ve Apostili noteri onaylayan evraklar geçersizdir.)

 

Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi, Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenir ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından “İmza ve mühür …………..  makama aittir.” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

 

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu İl valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür ………… Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.(Türkiye’deki temsilciliğinden alınan Evlenme Ehliyet Belgesinde   ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı –anne adı-medeni hali ve evlenmesine bir engel bulunmadığı yazısı eğer yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi de gerekmektedir.)

 

 

2-PASAPORT ASLI  (Gerek görüldüğünde Türkçe tercümesi  yapılacaktır.)

 

3-FOTOĞRAFLI KİMLİK BELGESİ 

 

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 • Yukarıdaki Maddelerden birine uygun olarak hazırlanan Evlenme Ehliyet Belgesi(Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgesinde yazılan  ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı-anne adı-medeni hali bilgilerinin, ibraz edilecek pasaport, kimlik kartı, İkametgah Belgesi ile birebir aynı olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu kişi Boşanmış yada Dul İse ibraz edeceği evlenme ehliyet belgesinde ‘’ evlenmesinde  “sakınca yoktur” ibaresi de bulunmalıdır.
 • Fahri Konsoloslukların düzenlemiş olduğu evraklar  işleme alınmaz.
 • Vizesi bitmiş  Vatandaşların evrakları kabul edilmemektedir.
 • Müracaat için çiftler birlikte geleceklerdir.

Birlikte müracaat edemeyen çiftler için; noterden Özel Vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN İLE VEKİLİ VE EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmeli ve vekaleti veren yabancı ise vekaletnamenin  arka sayfasında pasaport fotokopisi bulunması zorunludur

(Evl.Yön. madde 17)

 

BİLGİ İÇİN: 0446 235 24 41( Beste BİÇİM)