Yapı Ruhsatları

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler

 • Ruhsat için dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Röperli Aplikasyon Krokisi
 • İmar durumu
 • Zemin etüt raporu

Projeler

 • Statik
 • Mimari
 • Elektrik
 • Sıhhi Tesisat
 • Harita TUS Dosyası
 • Isı Yalıtım Projeleri
 • Telefon Tesisatı Projesi
 • (Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacaktır)

Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri ve Sözleşmeleri

 • İnşaat Mühendisi
 • Mimar
 • Makina Mühendisi
 • Harita Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri
 • Jeoloji Mühendisi
 • Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri
 • Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgesi
 • Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri
 • Müteahhit İle İnşaat Sahibi Arasında İnşaat Sözleşmesi (Noterden)
 • Müteahhit Sicil Belgesi (İlgili Ticaret Odasından)
 • Müteahhit Taahhüdü, Sigorta Sicil No, Yapı Müteahhidi Yetki Belge No,
 • Şantiye Şefliği Belgesi (Noterden)
 • Şantiye Şefliği Yazısı

Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için istenecektir)

Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)

İnşaat Defterleri (Mimarlar odasından alınacak)

 • Mükellefin; T.C. Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası
 • İnşaat Tanıtım Levhası